• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina

    Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • zamieszczone na stronie publikacje w formie filmów nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,
    • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
    • strona nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Hesse-Gawęda.
    • E-mail: sp137@mjo.krakow.pl
    • Telefon: 660637645

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie
    • Adres: Wrobela 79
     30-798 Kraków
    • E-mail: sp137@mjo.krakow.pl
    • Telefon: 660637645

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Siedziba Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie:

    • przy ul. Wrobela 79

    spełniaja minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

    W zakresie dostępności architektonicznej:

    1. przestrzeń komunikacyjna budynku na parterze wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – brak windy),
    2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy - woźna,
    3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja u Pani woźnej.
  • Procedura obsługi mieszkańców ze specjalnymi potrzebami 

  • Plan działania SP 137 na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  • Formularze

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
   • (+48) 12-653-22-91 660-637-645
   • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych