• DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
    
   1. Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do: 
   a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB 
   b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

   2. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów: 
   a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
   b. słabowidzących 
   c. niewidomych 
   d. słabosłyszących i niesłyszących 
   e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
   f. z afazją 
   g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 
   h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) 
   i. z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

   3. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to: 
   a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
   b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
   c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
   d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 
   e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią 
   f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
    objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną 
    cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

   4. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021 r. 

  • Formularze

   • Harmonogram egzaminu

   • Harmonogram zadań PZE

    TERMIN

    ZADANIE/DZIAŁANIE

    OSOBY ODPOWIEDZIALNE

     

     

    • CKE

    • Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej

     Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/).

     Na tej samej stronie dostępne są również:

     • przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami;
     • arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami;
  • WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ

   1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

   2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
   • sp137krakow@poczta.onet.pl
   • sp137krakow@poczta.onet.pl
   • sp137krakow@poczta.onet.pl
   • (+48) 12-653-22-91/ 660-637-645
   • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków
   • mgr Anna Hesse-Gawęda godziny przyjęć: środa 12.00 - 15.00 piątek 8.00 - 12.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu
   • mgr Wioletta Burdek godziny przyjęć: wtorek 13.00 - 14.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu
   • mgr Katarzyna Wróbel godziny przyjęć: poniedziałek 7.00 - 15.00 wtorek 7.00 - 15.00 środa 7.00 - 15.00 czwartek bez stron piątek 7.00 - 15.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych