• Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

   Wymagania egzaminacyjne

   W 2021 r. egzaminy ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

   Język polski

   • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
   • Czas trwania: 120 minut.
   • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
    część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
    część 2: wypracowanie – 20 pkt.
   • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
   • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

   Matematyka

   • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
   • Czas trwania: 100 minut.
   • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
   • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

   Język obcy nowożytny

   • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
   • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
   • Czas trwania: 90 minut.
   • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
   • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

   Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach ósmoklasisty:

   1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
   2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
   3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

    Podstawa prawna

    Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Formularze

   • Harmonogram egzaminu

   • Harmonogram zadań PZE

    TERMIN

    ZADANIE/DZIAŁANIE

    OSOBY ODPOWIEDZIALNE

    25-27 maja 2021 r.

    przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie majowym (głównym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży

    25 maja 2021 r.- język polski (wtorek, godz. 9:00)

    26 maja 2021 r.- matematyka (środa, godz. 9:00)

    27 maja 2021 r. - język obcy nowożytny (czwartek, godz. 9.00)

    PZE- Dyrektor szkoły

    PZE- wicedyrektor

    Wychowawca 

    Pedagog

    Powołana komisja

    do 26 maja 2021 r.

    sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.6.3.)

     

    PZE- Dyrektor szkoły

    PZE- wicedyrektor

    Powołana komisja

     

    16-18 czerwca 2021 r.

    przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

    16 czerwca 2021 r. - język polski (środa)

    17 czerwca 2021 r. - matematyka (czwartek)

    18 czerwca 2021 r. - język obcy nowożytny (piatek)

    PZE- Dyrektor szkoły

    PZE- wicedyrektor

    Powołana komisja

     

    do 22 czerwca 2021 r.

     

    przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.3.5.)

    PZE- Dyrektor szkoły

    PZE- wicedyrektor

     

    do 2 lipca 2021 r.

    udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

    PZE- Dyrektor szkoły

    PZE- wicedyrektor

     

    do 8 lipca 2021 r.

     

    przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (pkt 8.7. i 8.11.)

    PZE- Dyrektor szkoły

    PZE- wicedyrektor

     

     do 9 lipca 2021 r.

    wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

    PZE- Dyrektor szkoły

    PZE- wicedyrektor

    Wychowawca 

    Pedagog

    do  9 stycznia 2022 r.

     

    przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty (pkt 6.1.9., 6.2.4. i 3.5.20.)

    PZE- Dyrektor szkoły

    PZE- wicedyrektor

     

     

    • CKE

    • Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej

     Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/).

     Na tej samej stronie dostępne są również:

     • przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami;
     • arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami;
  • WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ

   1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

   2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
   • sp137krakow@poczta.onet.pl
   • sp137krakow@poczta.onet.pl
   • sp137krakow@poczta.onet.pl
   • (+48) 12-653-22-91/ 660-637-645
   • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków
   • mgr Anna Hesse-Gawęda godziny przyjęć: środa 12.00 - 15.00 piątek 8.00 - 12.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu
   • mgr Wioletta Burdek godziny przyjęć: wtorek 13.00 - 14.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu
   • mgr Katarzyna Wróbel godziny przyjęć: poniedziałek 7.00 - 15.00 wtorek 7.00 - 15.00 środa 7.00 - 15.00 czwartek bez stron piątek 7.00 - 15.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych