• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina

   Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   • zamieszczone na stronie publikacje w formie filmów nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,
   • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
   • strona nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Hesse-Gawęda.
   • E-mail: sp137@mjo.krakow.pl
   • Telefon: 660637645

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie
   • Adres: Wrobela 79
    30-798 Kraków
   • E-mail: sp137@mjo.krakow.pl
   • Telefon: 660637645

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Siedziba Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie:

   • przy ul. Wrobela 79

   spełniaja minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

   W zakresie dostępności architektonicznej:

   1. przestrzeń komunikacyjna budynku na parterze wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – brak windy),
   2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy - woźna,
   3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja u Pani woźnej.

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi
    • (+48) 12-653-22-91 660-637-645
    • ul. Feliksa Wrobela 79 30-798 Kraków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych